Vyjádření k návrhu zajištění ošetřovatelské péče ve školských zařízeních

22.12.2016 10:16

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Vážená paní
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 23.11.2016

Stanovisko k poskytování zdravotních služeb formou domácí péče ve školských zařízeních

Vážená paní ministryně,
k otázce možnosti, resp. oprávněnosti poskytování zdravotních služeb ve školských zařízeních formou domácí péče lze uvést následující:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“) v ust. § 11 odst. 5 stanoví, že zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb; to neplatí v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí.

Vlastní sociální prostředí pacienta definuje zákon o zdravotních službách v ust. § 4 odst. 3 jako domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, například zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školská zařízení pro preventivně-výchovnou péči nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení.

Školská zařízení vymezená zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění, tj. diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a střediska výchovné péče jsou tedy dle zákona o zdravotních službách prostředím, ve kterém je možné zdravotní služby poskytovat.

Rozsah zdravotních služeb, které mohou být ve vlastním sociálním prostředí pacienta poskytovány, je omezen. Na základě ustanovení § 10 zákona o zdravotních službách lze ve vlastním sociálním prostředí pacienta, tj. i ve shora uvedených školských zařízeních, poskytovat návštěvní službu                a domácí péči, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče. Ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze rovněž poskytovat umělou plicní ventilaci a dialýzu.

Domácí péči poskytují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří splnili pro poskytování domácí péče zákonné podmínky, včetně povinného personálního, věcného a technického vybavení, a získali od příslušného krajského úřadu (magistrátu) oprávnění k poskytování zdravotních služeb (domácí péče).

Aby mohla být domácí péče uhrazena z veřejného zdravotního pojištění, resp. poskytnuta pojištěnci bezplatně, musí být dle ustanovení § 22 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kumulativně splněny dvě podmínky:

1.       musí se jednat o péči poskytnutou pojištěnci s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěnci tělesně, smyslově nebo mentálně postiženému a závislému na cizí pomoci, nebo se musí jednat o paliativní péči poskytovanou pojištěnci v terminálním stadiu nemoci, a

2.       tato péče musí být doporučena (indikována) registrujícím praktickým lékařem pojištěnce (poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost) nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stadiu nemoci.

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že stávající platná obecně závazná právní úprava umožňuje poskytování potřebných zdravotních služeb formou domácí péče i u dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, resp. ve školských zařízeních pro preventivně-výchovnou péči či v jiných obdobných zařízeních.

S úctou a pozdravem

Bc. Jiří Kabát
Česká asociace sester