Slovo předsedy

18.01.2017 14:29

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi pár vět k představení mé osoby a několika vizí, které bych rád naplnil za dobu mého předsednictví. Jmenuji se Jiří Kabát a byl jsem zvolen předsedou sekce domácí péče České asociace sester. V oboru domácí ošetřovatelské péče pracuji 10 let a v současné době vedu Zdravotní ústav Most k domovu, který se touto problematikou zabývá. 

V letošních volbách byli do výboru zvoleni lidé, kteří jsou ochotni v následujícím období pracovat na konceptech, které nám přinesou více kompetencí a uznání naší odbornosti. Nemůžeme přehlédnout fakt, že jsme jeden z mála segmentů, který pro rok 2017 nemá navýšené úhrady. Již v lednu proto chceme na MZ zahájit jednání, která povedou k úpravám úhradové vyhlášky pro rok 2018, kde se budeme snažit o navýšení mzdových indexů jednotlivých  výkonů a zároveň budeme chtít prorazit regulaci vázanou na referenční období aspoň o hodnotu, která vychází z demografického vývoje stárnutí populace. Prodloužení života člověka je dobrým výsledkem moderní medicíny, ale je třeba si uvědomit, že se jedná z velké části o život v nemoci, který můžeme trávit v nemocnici nebo v domácím prostředí. To jsou data, která jsou nezpochybnitelná, a pokud má být koncepce zdravotnictví ekonomicky efektivní, je třeba domácí péči podporovat a ne potlačovat.

Abychom získali větší autonomii a více prostředků pro domácí péči, potřebujeme nasbírat data, která změří kvantitu a efektivitu naší práce. Jedině tak se dá odborně argumentovat a obhajovat smysluplnost ošetřovatelské péče u pacientů ve vlastním sociálním prostředí. Pokud dokážeme změřit efektivitu ošetřovatelské péče a jednoduše ji v časové ose znázornit, můžeme prokázat skutečnost, že sestra, která má kompetence sama organizovat ošetřovatelský proces, je vyšším přínosem nejenom pro pacienta, ale i pro samotný úhradový systém. Výsledkem by měla být samostatná práce sestry, za kterou nebude odpovídat indikující lékař, ale sama sestra. Pojišťovny pak nebudou vystavovat lékaře sankcím za špatnou indikaci ošetřovatelské péče, které následně vedou spíše k omezení v neprospěch pacientů, ale budou moci hodnotit práci sester na základě získaných dat z ošetřovatelského procesu. K tomuto nám může pomoci ošetřovatelská klasifikace Omaha, která je ve světě uznaná jako systém s nejvyšším indexem shody sebraných dat. Systém Omaha navíc významně zjednodušuje administrativní zátěž sester a přináší velmi přehledné zobrazení ošetřovatelské péče u pacientů v domácím prostředí. Naším zájmem je ověřit tento systém v praxi a využít ho pro prezentaci a hodnocení naší ošetřovatelské péče. Proto budeme velmi rádi, pokud se do tohoto projektu zapojí i více organizací, abychom zhodnotili statistický vzorek, který můžeme pak využít v rámci dohadovacích a jiných řízeních.

V neposlední řadě bychom rádi v rámci sekce domácí péče vytvořili nástroje, které mohou naši členové využívat jako podporu odborné společnosti při řešení některých sporů s pojišťovnami. Jedná se o program podpory, jehož součástí budou zpracované právní analýzy úhradových mechanizmů, odborná posouzení jednotlivých výkonů a nepodkročitelné či doporučené postupy ošetřovatelských výkonů, o které se budeme moci opřít při obhajobě naší práce tak, aby nedocházelo ze stran revizních pracovníků k jejímu zpochybňování. Tým programu podpory chceme sestavit ze zkušených právníků zabývajících se touto problematikou pro lékařskou komoru, lektorů oboru ošetřovatelství z některých vysokých škol a zkušených sester z terénu, které budou garanty dobré praxe. Do programu podpory se budou moci zapojit všechny organizace, které se přihlásí. Pokud má být ale program podpory pro organizace prospěšný, musíme na něj získat finanční prostředky. V této věci se pokusíme oslovit některé subjekty z řad podporovatelů domácí péče, nebo samotné poskytovatele, kteří budou mít o tento typ spolupráce zájem.

Milé kolegyně, milí kolegové, před námi je mnoho práce a její výsledky budou záležet nejen na aktivitách výboru, ale i na jednotě celého našeho segmentu. Jak jistě všichni víme, domácí péče řadu let doplácí na nejednotnosti při dohadovacích řízeních a sólových aktivitách jednotlivých organizací v tomto segmentu. Často se nám instituce vysmívají, že se neumíme dohodnout a tím ničeho nemůžeme dosáhnout. Z mého pohledu mají pravdu, a proto bych si velmi přál, abychom sedli ke kulatému stolu a nalezli společnou cestu. Já pro to udělám vše.

Přeji vám hodně úspěchů v dalších letech. 

Jiří Kabát