Parkování ve městech pro pracovníky domácí péče

25.10.2018 08:44

Vážené kolegyně, dáváme na vědomí, že Ministerstvo zdravotnictví uplatnilo v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů připomínku ve věci výjimky pro zdravotnického pracovníka konajícího návštěvní službu (pozn. nyní má tuto výjimku jen lékař, podrobněji viz. příloha). Na této připomínce bude ministerstvo při vypořádání mezirezortního připomínkového řízení trvat. Tuto potřebu jsme požadovali v rámci pracovní skupiny domácí péče, ve které jsem členem.

Ministerstvo zdravotnictví

1. K čl. III (změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů):

 

Nad rámec návrhu požadujeme dotčený článek doplnit o body 3 a 4 v tomto znění:

 

3. V § 67 odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „návštěvní službu“ se vkládají slova „nebo označení vozidla zdravotnického pracovníka poskytujícího domácí péči“.

 

4. V § 67 odst. 5 se za slova „návštěvní službu“ vkládají slova „nebo zdravotnického pracovníka poskytujícího domácí péči“.“.

 

Odůvodnění:

Dosavadní právní úprava umožňuje, aby lékaři konající návštěvní službu nemuseli v naléhavých případech dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“.

 

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že předložený návrh řeší v prvé řadě problematiku právní úpravy taxislužby, nicméně vzhledem k nutnosti zajištění co nejrychlejšího řešení problematiky poskytování domácí péče považuje za nezbytné, aby byla výše uvedená ustanovení zakotvující výjimku pro lékaře konajícího návštěvní službu rozšířena také na zdravotnické pracovníky poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují domácí péči.

 

Domácí péče je zdravotní služba, která je – stejně jako návštěvní služba lékaře – poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta (typicky v jejich bytě). Z hlediska místa a v zásadě ani účelu poskytování daných služeb mezi nimi tedy není rozdíl.

 

Uvedená výjimka je žádoucí zejména z toho důvodu, že z hlediska poskytované péče jde často o péči, kterou je nutno – obdobně jako při výkonu návštěvní služby – provést v co nejkratší možné době (například cévkování, aplikace léčiv – analgetika, inzuliny apod.), avšak z hlediska omezených parkovacích možností dochází mnohdy k nežádoucím prodlevám. Poskytovatelé domácí péče ke své činnosti potřebují velmi často mnoho zdravotnického materiálu, případně přístrojové vybavení, které si musí dopravit za klientem.

 

Navrhované opatření by přispělo k efektivnějšímu poskytování domácí péče, což by mělo pozitivní dopad jak na pacienty, tak na poskytovatele této péče.

 

Pro úplnost upozorňujeme, že v souvislosti s uvedenou připomínkou by bylo nutno novelizovat přílohu č. 13 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb., kam by se doplnilo speciální označení vozidel domácí péče. V této otázce bychom samozřejmě poskytli plnou součinnost.

Vysvětleno

 

Připomínka jde na rámec návrhu, který se týká primárně úpravy taxislužby v zákoně č. 111/1994 Sb. a do zákona č. 361/2000 Sb. vstupuje jen jedinou změnou související s označováním vozidel taxislužby. Požadovanou změnu zákona č. 361/2000 Sb. by bylo nezbytné řádně projednat se všemi dotčenými subjekty, k čemuž v rámci této novelizace není prostor. Ministerstvo dopravy však bude v nejbližších měsících předkládat do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., doporučujeme proto uplatnit tuto připomínku v jeho rámci.

 

2. K čl. III (změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů):

 

Nad rámec návrhu požadujeme dotčený článek doplnit o bod 5 v tomto znění:

5. V § 137 odst. 3 se text „§ 84 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 84 odst. 7“.

 

Odůvodnění:

         V tomto zmocňovacím ustanovení je chyba. Odstavec 6 neobsahuje ustanovení ohledně prováděcího právního předpisu, toto obsahuje odstavec 7. MZ má v gesci prováděcí právní předpis - vyhlášku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, která naplňuje ono zmocnění, a využívá tedy příležitost MD na tuto chybu znovu upozornit.

Akceptováno

 

 

Jiří Kabát