Nabídka VZP pro rok 2018, 2019

26.09.2019 05:56

Vážené kolegyně, kolegové, včera přišla informace od náměstka VZP Ing. Davida Šmehlíka, že VZP nabízí poskytovatelům domácí péče bonifikační dohody, které znamenají výkonový způsob úhrady v roce 2018 s hodnotou bodu 1,02 Kč a v roce 2019 s hodnotou bodu 1,05 Kč bez regulace – tj. proplatí všechny vykázané a uznané výkony s uvedenou hodnotou bodu (doprava hrazena zvlášť).Jedná se o krok, který pomůže pomoci zvládnout ekonomickou nestabilitu pro rok 2019. Z mého pohledu je to vstřícné opatření Všeobecné zdravotní pojišťovny a krok, který může krizovou situaci zmírnit. 

Jiří Kabát

Text dopisu:

Vážení, 

dovolte mi, abych Vás informoval o záměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“) směřujícím ke změně úhradového mechanismu, na základě něhož jsou v roce 2019 hrazeny zdravotní služby poskytnuté pojištěncům naší zdravotní pojišťovny v segmentu služeb domácí péče. Cílem postupu VZP ČR je především zajištění dostupných hrazených služeb pro naše pojištěnce a stabilizace systému veřejného zdravotního pojištění.

Návrh změny úhradového mechanismu spočívá ve využití dvou úhradových, resp. bonifikačních, nástrojů, jak jsou dále uvedeny. Pro realizaci těchto nástrojů bude nezbytné uzavřít mezi naší zdravotní pojišťovnou a jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb dodatky ke smlouvám. Ty jsou v současné době připravovány a budou postupně distribuovány mezi jednotlivé poskytovatele hrazených služeb.

První ze shora uvedených nástrojů spočívá v úpravě pravidel výpočtu celkové výše úhrady uvedených v Příloze č. 6 vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (dále jen „úhradová vyhláška“) pro odbornost 925 tak, že skutečná hodnota bodu poskytovatele nepoklesne pod minimální hodnotu bodu, která je stanovena ve výši 1,05 Kč.

Druhý nástroj je představován závazkem VZP ČR k vyplacení bonifikace (dále rovněž jen „Bonifikace 2“) těm smluvním poskytovatelům, kteří splní podmínky odvozené z údajů o vykázaných hrazených službách v roce 2018 (dále rovněž jen „vybrané období“). Toto období je nejaktuálnějším uzavřeným obdobím a mám za to, že z něj tak lze čerpat relevantní data pro možnou úpravu úhradového mechanismu v roce 2019. Podmínkou pro výplatu bonifikace je, že:

•             hodnota výkonově oceněných dávek vypočtená s využitím základní hodnoty bodu stanovené ve vybraném období pro odbornost 925 je vyšší než celková výše úhrady za vybrané období.

•             poskytovatel dosáhl ve vybraném období v odbornosti 925 hodnotu skutečné hodnoty bodu HBskut nižší, než je základní hodnota bodu stanovená ve vyhlášce č. 353/2017 Sb.

•             vypočtená částka bonifikace (po zaokrouhlení na celé stokoruny) činí minimálně 1 000 Kč.

I v tomto případě vychází bonifikační nástroj z principu garance minimální hodnoty bodu (tzn. v tomto případě nepoklesne výsledná hodnota bodu HBskut odbornosti 925 pod hodnotu bodu stanovené ve vyhlášce č. 353/2017 Sb.), od níž se bude výše bonifikace upravující výši úhrady v roce 2019 odvíjet.

VZP ČR bude jednotlivým poskytovatelům nabízet dodatky s obsahem odpovídajícím shora uvedeným kritériím. Bonifikace 2 tak bude zahrnuta v návrhu dodatku pouze u poskytovatelů, kteří splní podmínky pro její vyplacení.

Pro Vaši informaci připojujeme v příloze tohoto dopisu rovněž text dodatků obsahujících výše uvedené navrhované změny.

Dovolujeme si upozornit na situaci, kdy poskytovatel v odbornosti 925 podepsal úhradový dodatek s nárokem na bonifikaci, který jsme rozesílali v předchozích dnech před realizací tohoto nového záměru VZP ČR.  V tomto případě bude v příloze tohoto mailu uvedeným úhradovým dodatkem (viz. čl. VI odst. 1) nahrazen úhradový dodatek, který Poskytovatel podepsal dle Dohody o finanční bonifikaci u ambulantních poskytovatelů domácí zdravotní péče, kteří poskytují ošetřovatelskou péči o klienty v domácím prostředí.

Věřím, že nabídku VZP ČR uvítáte jak Vy, tak i členové Vašeho sdružení, a že realizace záměru VZP ČR k navýšení úhrad za hrazené služby poskytnuté pojištěncům naší zdravotní pojišťovny povede k další úspěšné spolupráci na zajištění dostupných a kvalitních hrazených služeb.

V případě, že byste považoval za potřebné objasnit jakékoliv případné nejasnosti týkající se obsahu nabídky VZP ČR, či distribuce dodatků ke smlouvám apod., jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy. 

S pozdravem