Jednání pracovní skupiny

28.01.2017 08:39

Dne 26. 1. 2017 proběhlo zasedání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů, na kterém byly předloženy nové výkony KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí hospicové paliativní péče a KDHPP – ošetřovatelská intervence komplexní domácí hospicové paliativní péče – vedoucí ošetřovatelka.

Z našeho pohledu se jedná o další štěpení domácí péče, které se může týkat 40 % objemu poskytované péče v tomto segmentu. S žádnou organizací, která sdružuje poskytovatele domácí péče, nikdo před tímto nejednal, ani se nesnažil získat data, na kterých by odůvodnil tuto aktivitu.

Předkladatelem je Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP), jakožto sdružení několika málo poskytovatelů hospicové péče pobytových zařízení a několika mobilních hospiců.

Z úst prezidenta APHPP Dr. Huneše zazněl fakt, že se na těchto nových ošetřovatelských výkonech dohodl s ministrem zdravotnictví. Tuto skutečnost potvrdila ředitelka odboru dohledu nad zdravotními pojišťovnami, která konstatovala, že MZČR má od ministra zdravotnictví stejné zadání.

O návrhu se nehlasovalo a problematika se odsunula na další jednání, které by mělo MZČR svolat do 14 dnů. Dle informace předsedy pracovní skupiny bude ČAS k tomuto jednání přizvána.

Jak jsme již psali dříve, ošetřovatelské výkony nenaplňují zákonné a profesní parametry. Dokonce překračují rámec kompetencí, které jsou pro zdravotnické pracovníky určeny. Dr. Huneš konstatoval, že důvodem jeho návrhu je skutečnost, že ošetřovatelské výkony odbornosti 925 nemohou zajistit zbavení pacienta bolesti. Na můj dotaz, jak vyřeší bolesti u pacienta ošetřovatelky, které jsou uvedeny v personálním obsazení navrhovaných výkonů, bohužel neodpověděl. To je jen malá ukázka neprofesní způsobilosti, kterému bohužel MZČR podléhá, protože takto nekvalitní materiál do skupiny předložila.

Před tímto jednáním jsme se spojili se všemi organizacemi, které sdružují poskytovatele domácí péče a požádali je o spolupráci, abychom ke stávajícím událostem zaujali společný postoj. Myslím, že se nám to podařilo.

V současné době se snažíme přesvědčit MZČR, že tato změna významně zasahuje do odbornosti 925 a pro pacienty nic nepřináší. Přínos bude mít pouze pár kamenných hospiců, kterým se v minulosti nepodařilo získat smlouvu s pojišťovnou na výkony 925. Tak nějak mi připadá, že to je jen jiný a agresivní způsob dostat se k našim výkonům.

Odbornost 925 v současné době dostatečně zajišťuje ošetřovatelskou péči ve spolupráci s praktickými a ošetřujícími lékaři u pacientů v závěru života. Existuje pouze indikační překážka, která narušuje forenzní odpovědnost při vedení paliativní péče ošetřujícím lékařem a malá skupina symptomově náročných pacientů, která vyžaduje specializovanou paliativní péči.

Tento problém v žádném případě nevyřeší další rozštěpení domácí péče a vymezení její působnosti pouze na malou skupinu pacientů.

Jiří Kabát