Dohadovací řízení na rok 2018

13.04.2017 09:11

Vážení, začalo první kolo dohadovacího řízení. ČAS předložil návrh, který prezentuje 15% navýšení mzdových prostředků + 4% pravidelní roční růst. Tedy 19% pro rok 2018. V souladu s navýšením hodnoty bodu jsme požadovali i posunutí regulace objemu péče v návaznosti na referenční období na hodnotu koeficientu 1,19. Důvodem tak razantního navýšení pro rok 2018 je personální krize a uplatnění plánovaného nárůstu finančních prostředků nejen do nemocnic. Zdravotní pojišťovny na prvním jednání prezentují nesouhlas a navrhují 1-2% růst. Nyní nás čeká druhé kolo. Níže prezentuji návrh ČAS, který byl zapracován do společného návrhu celého segmentu domácí péče:

Dohodovací řízení dle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. pro rok 2018  - návrh České asociace sester k úhradě hrazených služeb v odbornosti sestra domácí zdravotní péče (925)

Česká asociace sester – sekce domácí péče navrhuje pro rok 2018 následující způsob úhrady hrazených služeb v odbornosti sestra domácí zdravotní péče (925):

1.     Hodnota bodu

A)Doprava

„Pro výkony dopravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,00 Kč.“

Odůvodnění: V úhradě je třeba zohlednit skutečné náklady na realizaci dopravy. Úhrada výkonů dopravy dlouhodobě stagnuje, přičemž úhrada s hodnotou bodu 0,90 Kč již není způsobilá pokrýt veškeré a stále rostoucí provozní náklady.

B)Hrazené zdravotní služby v odbornosti 925 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.

„Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.“

Odůvodnění: Navrhovaná hodnota bodu zcela odpovídá nárůstu nákladů v daném segmentu zdravotních služeb a povede k alespoň částečnému narovnání kritické situace způsobené po řadu let trvající stagnací úhrad. Prohlubující se personální devastace v oblasti středního zdravotnického personálu dopadá na segment domácí péče velmi nepříznivě i z toho důvodu, že úhrada domácí péče z veřejného zdravotního pojištění neumožňuje navyšovat mzdy tak, jak k tomu dochází v lůžkových zdravotnických zařízeních. Práce sestry v domácí péči má svá specifika a zvýšenou náročnost v tom, že kromě samotné práce všeobecné sestry musí všeobecná sestra zvládnout i dopravu za pacientem (vykonává práci řidiče) a komunikaci s rodinou, včetně edukace pacienta a jeho rodiny, s cílem dosáhnout co nejvyššího možného stupně sebepéče, která v konečném důsledku šetří prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tato náročná činnost vyžaduje vzdělané a zkušené zdravotní sestry, které však velmi často volí práci v nemocnici nebo v jiné profesi, která jim umožní vyšší mzdové ohodnocení.    Pokud bude současná stagnace příjmů do segmentu 925 pokračovat, reálně hrozí snižování kvality poskytované péče a současné omezování přístupu pojištěnců k domácí péči. Cílem České asociace sester je zajištění srovnatelných mzdových podmínek pro všechny segmenty sesterské péče.

Úhrada výkonů v odbornosti 925 s navrhovanou hodnotou bodu 1,08 Kč představuje zhruba 13% nárůst prostředků na mzdové náklady. Tento návrh považuje ČAS v danou chvíli pro udržení kvality a dostupnosti hrazené domácí péče za minimální.

2.     Výše úhrad a regulační omezení

„Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující hrazené služby v odbornosti 925 celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz x 1,19,

POPicz                 počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období,

PUROicz             průměrná úhrada za výkony na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním          období.

Nad rámec celkové výše úhrady za výkony jsou poskytovateli hrazeny zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky. Pokud poskytovatel, u kterého dojde v hodnoceném období v důsledku dodržení povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni k překročení průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce z referenčního období, odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb konkrétním pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho průměrný počet bodů v referenčním období, bude takto odůvodněná péče vyjmuta z výpočtu celkové úhrady za výkony a uhrazena nad rámec tohoto limitu s hodnotou bodu 1,08 Kč.

Nad rámec celkové výše úhrady za výkony stanovené dle shora uvedeného vzorce bude poskytovateli uhrazena ošetřovatelská péče poskytnutá pojištěncům, u kterých byl vykázán signální kód 06349 – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu.“

Odůvodnění: Česká asociace sester – sekce domácí péče dlouhodobě nesouhlasí s tzv. absolutní limitací úhrady domácí péče v podobě maximální průměrné úhrady na URČ stanovené podle referenčního období, jelikož tento způsob limitace úhrady neumožňuje žádné zohlednění případného nárůstu vyžádané ošetřovatelské péče dle potřeb pojištěnců. Již nyní je zřejmé, že tlak na poskytovatele způsobený uvedenou limitací vede poskytovatele k preferování ošetřovatelsky méně náročných pojištěnců, u kterých nehrozí překročení referenčního limitu a v důsledku toho omezení úhrady skutečně odvedené práce. Tento trend, který jednoznačně směřuje k omezování přístupu ke hrazené domácí péči u ošetřovatelsky náročných pojištěnců, lze zastavit pouze zakotvením možnosti navýšení úhrady nad stanovený limit v odborně odůvodněných případech. Do této kategorie nepochybně spadají pacienti v terminálním stadiu nemoci. Tito pojištěnci však nejsou zdaleka jediní, u kterých je indikována ošetřovatelsky náročná péče. Patří sem i nevyléčitelně nemocní pacienti vyžadující paliativní péči, kteří však dosud nesplňují kritérium „terminálního stadia nemoci“, dále pacienti v akutním stavu s potřebou pravidelných a častých ošetřovatelských návštěv a další. Shora uvedený návrh je koncipován tak, že zachovává možnost navýšení úhrady v případě, kdy bude domácí péče ošetřujícími lékaři v roce 2018 u pojištěnců indikována a v jejím důsledku dojde (bez zavinění poskytovatele domácí péče) k překročení referenčního limitu. Tento způsob úhrady považuje ČAS za v souladu s prezentovaným názorem Ústavního soudu (viz nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/13).

Co se týče hodnoty koeficientu navyšujícího referenční limit, který ČAS navrhuje v hodnotě 1,19, je tato hodnota navržena s odkazem na požadované rozšíření prostoru pro zvyšování mezd všeobecných sester v domácí péči. Úhradová vyhláška pro rok 2017 navyšuje úhradu proti referenčnímu období o 4%. ČAS nad tento rámec navrhuje navýšení limitu úhrady o dalších 15%. Koeficient navýšení limitu úhrady s hodnotou 1,19 jednak umožní, aby se do výše úhrad promítlo shora navrhované navýšení mzdových prostředků prostřednictvím hodnoty bodu 1,08 Kč, a současně sníží tlak na poskytovatele domácí péče vedoucí k preferenci ošetřovatelsky méně náročných pojištěnců.

Závěr:

Předložený návrh zohledňuje nárůst ceny práce nositelů výkonů zakotvený v seznamu zdravotních výkonů s účinností od 1.1.2016, který není možné bez skutečně odpovídajícího navýšení úhrad v praxi realizovat. Zohledňuje rovněž nárůst nákladovosti domácí péče, který je způsoben demografickým vývojem populace, resp. fenoménem „prodlužování života v nemoci“, přičemž dlouhodobě roste i počet pacientů, kteří volí „domácí hospitalizaci“ v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci. Regulace maximální úhradou podle referenčního období bez jakékoli možnosti kompenzace neumožňuje žádné zohlednění individuálních potřeb pojištěnců, a „konzervuje“ výši úhrad na velmi nízké úrovni minulých let. Úhrady v segmentu domácí péče se tak ocitají na samé hranici nákladovosti péče. V tomto ohledu Česká asociace sester poukazuje na úhradu ošetřovatelské péče, která je poskytována v zařízeních pobytových sociálních služeb, resp. v rámci tzv. sociálních hospitalizací, kdy pro rok 2017 došlo k navýšení referenčního limitu o 26%. Tento trend považuje Česká asociace sester za velmi žádoucí a správný. Dalším nezbytným krokem pro vyvážené fungování ošetřovatelské péče a zachování dostupnosti hrazených služeb je sjednocování úhradových podmínek pro jednotlivé segmenty ošetřovatelské péče. Jedině tak nebude docházet ke koncentraci zdravotníků pouze v těch oblastech, kde vyšší úhrady umožňují vyšší mzdové ohodnocení.

Za ČAS – sekci domácí péče

Bc. Jiří Kabát

předseda výkonného výboru Sekce domácí péče ČAS