Co se děje na MZČR?

26.01.2017 06:28

Vážené kolegyně, kolegové,

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče předložila návrh do Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, která se koná dne 26. 1. 2017 na zařazení nových výkonů : KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí hospicové paliativní péče a KDHPP – ošetřovatelská intervence komplexní domácí hospicové paliativní péče – vedoucí ošetřovatelka 

Registrační listy těchto výkonů odpovídají výkonům odbornosti 925, která tak bez prokázaných důvodů přichází o možnost poskytovat péči u pacientů v závěru života. K tomuto původnímu návrhu registračních listů ČAS vypracovala ve stanovené lhůtě námitku, jejíž předmětem bylo i stažení návrhu z jednání, jelikož jeho předkladatel není k předložení návrhu dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kompetentní.

Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhujíMinisterstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání (dále jen „příslušná odborná společnost“). APHPP je organizace sdružující právnické osoby a není profesním sdružením.

Následně po stanovené lhůtě pro podávání připomínek, byl předložen dokument jako doplňující materiál, který narychlo upravuje původní návrh s tím, že v úpravách  ošetřuje část připomínek z původního návrhu, ale důležité je, že se liší jinými principy. Nově zařazuje odbornost 923 a nesprávně komentuje principy poskytování péče v odbornosti 925. Navíc tento dokument přišel dva dny před jednáním, po stanovené lhůtě pracovní skupiny, což v  ČAS takto narychlo nelze projednat.

Co je ovšem velmi podstatné, že se aktualizovala pozvánka, na které se náhle změnil předkladatel, a to je nyní MZČR.

Z našeho pohledu je to neodůvodněné, nestandardní jednání MZČR, které takto vyvíjí tlak na zařazení výkonu bez možnosti odborné diskuze a argumentace.

Stanovisko ČAS

Česká asociace sester jako člen Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů obdržela dne 25.1.2017 aktualizovanou pozvánku na jednání pracovní skupiny k SZV, které se uskuteční dne 26.1.2017. Na programu jednání má být návrh Ministerstva zdravotnictví na zařazení nových zdravotních výkonů tzv. komplexní domácí hospicové paliativní péče - KDHPP (na programu od 10.50 hod).

ČAS jako člen Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů navrhuje, aby Pracovní skupina k SZV projednání tohoto bodu programu na jednání dne 26.1.2017 odmítla z následujících důvodů:

-        Členové pracovní skupiny před jednáním neobdrželi žádný návrh, jehož předkladatelem by bylo Ministerstvo zdravotnictví. Členové pracovní skupiny mají k dispozici pouze návrh Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, ke kterému mohli dle pokynu předsedy Pracovní skupiny k SZV podávat písemné připomínky do 20.1.2017.

-        Návrh Ministerstva zdravotnictví, který má být pracovní skupinou projednán, prokazatelně nebyl po dobu 30 dnů uveřejněn na internetových stránkách ministerstva (viz zákonná podmínka zakotvená v § 17b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Z důvodu nesplnění této zákonné podmínky neměl být návrh dle Jednacího řádu Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů k projednání do pracovní skupiny postoupen.

ČAS jako člen pracovní skupiny trvá na splnění zákonných podmínek, tj. aby Ministerstvo zdravotnictví svůj návrh zveřejnilo v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění na svých internetových stránkách po dobu 30 dnů tak, aby se s ním mohly všechny zainteresované subjekty seznámit a uplatnit k němu případné připomínky, které následně (nejdříve však po uplynutí lhůty 30 dnů od zveřejnění návrhu) Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů v souladu s Jednacím řádem projedná.

V Praze dne 25.1.2017

Stanovisko ČAS k původnímu návrhu ke stažení ZDE