Bonifikační dodatky

27.08.2019 12:18

Vážené kolegyně, kolegové,

v souvislosti s bonifiokačními dodatky jsme se v rámci segmentu DP dohodli zaslat dopis panu náměstkovi VZP. Naše názory lze získat z přiloženého textu.

Vážený pane náměstku,

v uplynulých dnech obdrželi někteří poskytovatelé v odbornosti 925 návrh bonifikačního dodatku pro rok 2019(dále jen „bonifikační dodatek“). Dle průvodního dopisu, který byl přiložen, i dle obsahu návrhu bonifikačního dodatku je podmínkou vyplacení bonifikace podpis bonifikačního dodatku, souhlas s vyúčtováním roku 2018 a uzavření úhradového dodatku pro rok 2019. 

Jak se ukázalo, návrh bonifikačního dodatku i způsob výpočtu bonifikací vyplývá z Dohody       o finančních bonifikacích pro ambulantní poskytovatele domácí péče ze dne 25.6.2019, která byla předložena k podpisu prezidentce Asociace domácí péče České republiky. Oproti loňskému roku se VZP ČR bohužel neobrátila i na ostatní zástupce poskytovatelů domácí péče (Česká asociace sester, Charita ČR, Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče). Tito zástupci se o obsahu dohody dozvěděli až nyní, kdy se na ně obracejí poskytovatelé s výhradami k návrhu bonifikačního dodatku. 

Hlavní výhradou poskytovatelů je skutečnost, že bonifikační dodatek jednoznačně uvádí, že se jedná o bonifikace za rok 2019, přitom je po nich požadováno, aby souhlasili s vyúčtováním roku 2018.Řada poskytovatelů uplatnila v první polovině tohoto roku námitky proti vyúčtování roku 2018, jelikož jsou regulováni z důvodu překročení referenčního limitu. Tyto jejich námitky nebyly dosud vypořádány. V řadě případů požaduje VZP ČR vrátit nemalé částky.  Tito poskytovatelé nemohou akceptovat návrh bonifikačního dodatku, dokud nedošlo k vypořádání roku 2018. Pokud je bonifikace vypořádáním roku 2018, mělo by to být v návrhu bonifikačního dodatku výslovně uvedeno, aby bylo zřejmé, že se bonifikace vztahuje k roku 2018 a že vstupuje spolu s celkovou úhradou za rok 2018 do referenčních dat pro rok 2020.  

Dalším problematickým bodem je podmiňování nároku na bonifikace, které jsou dle všeho vypořádáním roku 2018, podpisem úhradového dodatku pro rok 2019.Někteří poskytovatelé návrh úhradového dodatku pro rok 2019 neakceptovali, jelikož obsahuje regulace, jejichž finanční dopad není možné v průběhu roku odhadnout. Namítají, že poskytují vyžádanou péči a její rozsah stanoví u pacienta ošetřující lékař. Nepovažují proto za spravedlivé, aby na ně dopadaly regulace, resp. docházelo ke snižování úhrady, když poskytují přesně to, co si lékař pro pacienta „objednal“. Proti regulacím se ohrazují zejména ti poskytovatelé, kteří v souladu se smlouvou přebírají do péče každého pojištěnce bez ohledu na jeho nákladovost. Tito poskytovatelé nechtějí dopředu dobrovolně souhlasit s uplatněním regulace, a proto podpis dodatku odmítají. Ani navržená bonifikace, která se dle textu dodatku vztahuje k roku 2019, neumožňuje posouzení dostatečnosti úhrady, resp. odhad dopadu regulací v roce 2019. 

Dovolte nám uvést, že si vážíme snahy VZP ČR navýšit úhradu nad rámec regulované úhrady. Poskytnutí bonifikací ostatně bylo opakovaně zmiňováno na jednáních mezi zástupci poskytovatelů a VZP ČR. Škoda, že závěrečný návrh nebyl konzultován se všemi zástupci poskytovatelů, kteří se jednání o úhradách běžně účastní. 

Vzhledem k problematické ufinancovatelnosti péče v našem segmentu a vzhledem k tomu, že omezení úhrady bude patrně pokračovat i do budoucna, musíme trvat na tom, abybonifikace, které vycházejí z dat roku 2018, byly identifikovány jako vypořádání roku 2018.Pak bude nepochybné, že se tato úhrada započítá do úhrady za rok 2018 a vstupuje do referenčních dat pro rok 2020.

Bonifikace za rok 2018 by neměly být podmiňovány podpisem dodatku pro rok 2019, jelikož k němu nemají žádnou souvztažnost.Někteří poskytovatelé obdrželi od regionálních poboček vysvětlení, že vypořádání roku 2018 již není možné po ukončení roku 2018 učinit, a to s odkazem na povinné zveřejňování smluvních ujednání o úhradě vyplývající ze zákona        veřejném zdravotním pojištění. Na základě právní konzultace uvádíme, že vypořádání roku 2018 je možné provést i po ukončení roku 2018, včetně jeho následného povinného zveřejnění dle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon o veřejném zdravotní pojištění totiž žádný časový limit pro vypořádání a jeho zveřejnění nestanoví. Ostatně dohodou o vypořádání roku 2018 uzavřenou a zveřejněnou v roce 2019 běžně řeší vyúčtování roku 2018 ostatní zdravotní pojišťovny. Trváme na tom, že na bonifikaci musí dosáhnout i ti poskytovatelé, kteří splňují bonifikační kritéria a současně nechtějí podepsat úhradový dodatek pro rok 2019.

Vážený pane náměstku, věříme, že se podaří vše upravit tak, aby byl záměr bonifikace naplněn. 

 

S pozdravem a očekáváním brzké odpovědi