Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče chce vlastní domácí péči

20.01.2017 10:29

Vážené kolegyně, kolegové.

Dostala se nám do rukou pozvánka do pracovní skupiny MZ, ve které se mají projednávat nové výkony. Předkladatelem návrhu na zařazení nových zdravotních výkonů do seznamu zdravotních výkonů (vyhláška  č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění) je Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (dále také jen „APHPP“). 

APHPP podporuje vznik nové odbornosti 730 – komplexní domácí hospicová paliativní péče (KDHPP ). Dále podporuje vznik nových výkonů pro zajištění komplexní domácí hospicové péče. Jedná se o výkon KDHPP – ošetřovatelská asistence komplexní domácí hospicová paliativní péče a výkon KDHPP – ošetřovatelská intervence komplexní domácí hospicové paliativní péče – vedoucí ošetřovatelka. Navíc APHPP předkládá i registrační list pro lékařský výkon KDHPP, který má vliv na indikaci ošetřovatelských výkonů. 

Oba ošetřovatelské výkony se shodují dle registračních listů s výkony ošetřovacích návštěv odbornosti 925. Více naleznete v registračním listu. Navíc výkon obsahující na asistence je personálně vázán na kvalifikaci všeobecné sestry S1 (s odborným dohledem).

Výkonný výbor Sekce domácí péče to vyhodnotil jako nepřijatelné a vypracovává nesouhlasné stanovisko pro Pracovní skupinu MZČR, které dne 26.1. 2017 přednese na jednání. Zástupce České asociace sester bude hlasovat proti návrhu. Stejný postoj nám sděli zástupce Odborné společnosti paliativní medicíny, která v současné době podporuje poskytovatele domácí péče a definuje jí jako nedílnou součást paliativní péče. 

Stáhnout:   Registrační list                  Registrační list lékaře                   Pozvánka